Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022

SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT VÂN NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 207/KH-THPTVN

Vân Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021


KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2021-2022

 

                Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Công văn số 3825/BGDĐT-PC ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế;

          Căn cứ Công văn số 3323/SGDĐT-VP ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2021-2022;

          Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-THPTVN ngày 01/9/2021 của Trường THPT Vân Nội thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, trường THPT Vân Nội xây dựng kế hoạchcông tác pháp chếnăm học 2021 - 2022 như sau:

                                 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU


1. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác pháp chế; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục. Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/4/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tham gia góp ý dự thảo QPPL, đặc biệt là các văn bản dưới luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Chủ động rà soát văn bản QPPL lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhằm thiết lập hệ thống pháp luật về giáo dục đồng bộ, hiệu quả.

3. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường; xác định giáo dục pháp luật là tiền đề mang tính quyết định đến việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật cho mọi người, là một trong những biện pháp cơ bản có ý nghĩa chiến lược nhằm bồi dưỡng, xây dựng, hình thành nhân cách con người mới. Phát huy nhân rộng mô hình, đổi mới, đa dạng các hoạt động tuyên truyền PBGDPL; triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục.

4. Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về giáo dục, trong đó tập trung vào những vấn đề xã hội quan tâm để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật.

5. Xây dựng nhà trường an toàn, không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật.
II.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn nhân lực công tác pháp chế

- Thường xuyên kiện toàn đảm bảo có lãnh đạo phụ trách công tác pháp chế và cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị. Thành lập Ban tuyên truyền PBGDPL của đơn vị đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác pháp chế năm học 2021-2022;

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cán bộ đầu mối làm công tác pháp chế, tuyên truyền PBGDPL;

- Cử cán bộ làm công tác pháp chế tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế, tuyên truyền PBGDPL do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp hoặc các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Công tác xây dựng văn bản QPPL

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL; chủ trì soạn thảo hoặc cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND quận, huyện, thị xã liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

- Tham gia góp ý đầy đủ, có chất lượng đối với các dự thảo văn bản QPPL liên quan đến giáo dục do các cơ quan, đơn vị khác soạn thảo gửi lấy ý kiến.

3. Công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản

3.1. Đối với văn bản QPPL

- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND, huyện Đông Anh ban hành liên quan đến giáo dục; kịp thời phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với các văn bản cấp trên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ văn bản nhằm thiết lập hệ thống pháp luật về giáo dục đồng bộ, hiệu quả;

- Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra những văn bản QPPL của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND, HĐND Thành phố mà đơn vị đang thực hiện, báo cáo, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo trình cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ theo quy định những vấn đề bất cập.

3.2. Đối với văn bản hành chính

Tiến hành rà soát các văn bản hành chính do Thủ trưởng cơ quan ban hành trong năm học 2021-2022 như: Quyết định, công văn, hướng dẫn, thông báo, quy chế, điều lệ. Tự kiểm tra về thể thức, thẩm quyền ban hành (theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư), kịp thời điều chỉnh các văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do Thủ trưởng cơ quan ban hành.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 200/KH-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường Nhà nước năm 2021;

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

- Nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của rượu, bia, phòng chống tác hại của thuốc lá, ma túy, phòng chống tham nhũng; Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng; tham gia môi trường mạng xã hội; những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo giáo viên bộ môn GDCD và các môn học khác chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt dưới cờ, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trao đổi thông tin trong học sinh về vai trò của học sinh trong việc góp phần thực hiện tốt pháp luật; tuyên truyền qua loa truyền thanh, tờ gấp, băng rôn, pano, áp phích, nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật, sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền. Khuyến khích xây dựng và duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chính khóa với hoạt động ngoại khóa, mỗi trường thuộc các cấp học ít nhất tổ chức 01 buổi ngoại khóa/học kỳ về các Luật liên quan đến họcsinh. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và 11/2021.

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tăng cường xã hội hóa trong tuyên truyền PBGDPL. Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tham gia PBGDPL. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn, Đoàn thanh niên, giáo viên đầu mối về tuyên truyền PBGDPL, giáo viên chủ nhiệm lớp trong triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

- Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp với điều kiện, tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang gây bức xúc dư luận xã hội.

5. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Ban giám hiệu triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật, các quy định của Nhà nước, chú ý vấn đề thu - chi, vấn đề tuyển sinh, chuyển trường, dạy thêm, học thêm, an toàn thực phẩm, bán trú, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật.

6. Công tác thi đua - khen thưởng

ơn vị trực thuộc tự đánh giá, chấm điểm thi đua Công tác pháp chế khi kết thúc năm học 2021-2022. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế, PBGDPL.

- Tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch công tác PBGDPL năm học 2021-2022 của nhà trường hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp điều kiện thực tế.

- Kịp thời kiện toàn nhân lực làm công tác pháp chế, PBGDPL góp ý đầy đủ, có chất lượng đối với các dự thảo văn bản QPPL liên quan đến giáo dục do các cơ quan, đơn vị khác soạn thảo gửi lấy ý kiến. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và tốt công tác thi đua - khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế, PBGDPL.

 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN


Kinh phí thực hiện Kế hoạch được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Các tổ chức, cá nhân liên quan khi triển khai hoạt động chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí trình Hiệu trưởngphê duyệt.
Trên đây là Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022 của trường THPT Vân Nội.Ban giám hiệu yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Sở GDĐT Hà Nội (để b/c);
- CB,GV,NV (để t/h);
- Website nhà trường;
- Lưu: VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
Phạm Thị LanTIN TỨC MỚI NHẤT
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 2 526
  • Tất cả: 508508