Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021- 2022

SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT VÂN NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  Số: 191/ KH - THPTVN                                                                                    Vân Nội, ngày 27 áng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

 Năm học 2021 - 2022

 


I.CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 - Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ qui định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

 - Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

 - Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục địa phương và tự chủ đại học;          

- Công văn số 3322/SGDĐT-TTr ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn kiểm tra năm học 2021 - 2022;

  - Công văn số 3356/SGDĐT-TTr ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX;

 II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

1. Đội ngũ

- Học sinh: Tổng số 44 lớp, có 2005 HS.  

-Tổng số CB-GV-NV: 91, trong đó:Ban Giám hiệu: 03, Giáo viên: 77, Nhân viên: 11

- Tổ chức bộ máy: trường có 05 tổ chuyên môn; 01 tổ Văn phòng.

- Tổ chức đoàn thể:

+ Chi bộ đảng: 29 đảng viên. Chi ủy gồm 03 đ/c

+ Công đoàn: 91 đoàn viên, trong đó Ban chấp hành có 5 đ/c

+ Đoàn thanh niên: 44 chi đoàn.

2. Cơ sở vật chất

+ Có 24 phòng học

+ 06 phòng chức năng: 02 phòng thực hành tin, 01 phòng thực hành lý, 01 phòng thực hành hoá-sinh, 01 phòng đa năng, 01 phòng thư viện.

3. Thuận lợi

Cán bộ giáo viên:

+ 100% giáo viên đạt chuẩn, 22/91 đạt trình độ trên chuẩn-24,17% (có 2 đ/c đang đi học Cao học)

+Giáo viên đa số là người địa phương, tận tâm với nghề, khá đồng đều về năng lực chuyên môn - 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, quyết tâm xây dựng tập thể lớp.

+ Học sinh phần lớn là thuần nông, chăm ngoan - hiếu học, có quyết tâm khắc phục khó khăn để giành kết quả cao trong học tập. Đa số học sinh có ý thức phấn đấu trong kỷ luật và học tập.

4. Khó khăn

+ Một số giáo viên trẻ kinh nghiệm trong giảng dạy và chủ nhiệm còn hạn chế.

+ Nhà trường thiếu một số vị trí việc làm: thiếu 01 nhân viên Văn phòng, 01 giáo viên các môn Toán , Văn, Hóa, Anh, Quốc phòng.

+ Một số học sinh nhà xa trường nên việc tham gia các hoạt động của trường còn khó khăn.

+ Một số dụng cụ thiết bị thí nghiệm còn thiếu, xuống cấp chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập.

+ Nhà thể chất xuống cấp, thiếu nhà xe học sinh, không đủ sân chơi bãi tập rèn luyện thể chất, 250m tường nghiêng có nguy cơ đổ.

+ Nhân dân địa phương có điều kiện kinh tế không đồng đều, nhiều gia đình còn khó khăn.

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA

1. Mục đích

Công tác kiểm tra nội bộ (KTNB) nhằm mục đích đánh giá thực trạng hoạt động của nhà trường, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của từng bộ phận, cá nhân để kịp thời động viên, nhắc nhở, xử lý, khắc phục; giúp cán bộ giáo viên nhận ra điểm mạnh, điểm yếu để tăng cường hoạt động tự kiểm tra, tự bồi dưỡng một cách thiết thực và bổ ích.

Công tác kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện các qui định về chuyên môn nghiệp vụ; biến quá trình kiểm tra thành tự kiểm tra, tự đánh giá của cán bộ giáo viên, nhân viên trong việc thực thi nhiệm vụ.

Tìm ra các giải pháp khả thi đề kịp thời phát hiện và điều chỉnh các hoạt động của nhà trường theo đúng các qui định của Bộ, Sở; KTNB giúp nhà trường thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thực hiện tốt qui chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục và các phong trào thi đua trong hoạt động nhà trường. Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong các trường học.

2. Yêu cầu

- Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trong năm học.

- Hoạt động theo kế hoạch, điều chỉnh theo tình hình thực tế tại nhà trường.

- Nội dung kiểm tra phù hợp với với chức năng của từng bộ phận, đảm bảo các quy định, quy chế của Chính phủ, Bộ GDĐT và của Sở GDĐT Hà Nội và phù hợp với yêu cầu về đánh giá công chức, viên chức và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

- Lập hồ sơ kiểm tra và lưu trữ hồ sơ kiểm tra.

- Xử lý sau kiểm tra, khắc phục, chấn chỉnh thiếu sót kịp thời.

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các công việc của nhà trường.

3.Nhiệm vụ

3.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua của Bộ, Sở và các cơ quan nhà nước, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng Trường học hạnh phúc…

- Kiểm tra việc triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phù hợp với mục tiêu giáo dục. Dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sự sáng tạo của học sinh. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

- Kiểm tra hoạt động đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Kiểm tra các hoạt động:

+ Thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch năm học.

+ Thực hiện các hoạt động giáo dục. Phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục. Thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp và tích hợp các hoạt động giáo dục giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp qua các môn học khác. Tổ chức học nghề phổ thông, học thể dục, quốc phòng cho học sinh, theo đúng quy định.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, triển khai thực hiện hiệu quả việc học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình THPT.

- Thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

-Thực hiện giáo dục và tích hợp giáo dục về: địa phương, môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn giao thông…

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thi đua, khen thưởng, thông tin báo cáo.

- Kiểm tra hoạt động dạy thêm - học thêm trong nhà trường.

- Kiểm tra các công tác phục vụ hoạt động dạy và học trong nhà trường….

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đạo đức nhà giáo…

IV. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra toàn diện nhà trường

* Mục đích: Rà soát về đội ngũ cán bộ giáo viên; về hoạt động và chất lượng giảng dạy các bộ môn văn hoá; về cơ sở vật chất (CSVC) nhà trường; về việc thực hiện các nội dung trong kế hoạch có đảm bảo tính khả thi hay không; thực hiện giáo dục đạo đức cho HS công tác chủ nhiệm; hoạt động ngoài giờ lên lớp; về công tác quản lý của Hiệu trưởng có phù hợp, hiệu quả hay không từ đó điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

* Đối tượng kiểm tra: Ban giám hiệu; Các tổ trưởng và nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn (GVBM), giáo viên chủ nhiệm (GVCN), Đoàn thanh niên, các bộ phận trong nhà trường, CSVC, hồ sơ liên quan…

* Biện pháp: Huy động cán bộ quản lý kiểm tra; Ban thanh tra nhân dân; tổ trưởng, tổ phó; Bí thư đoàn thanh niên

1.1. Kiểm tra về đội ngũ, cán bộ và nhân viên:

* Nội dung kiểm tra:Tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành tổ chức bộ máy nhà trường theo qui định.

* Chỉ tiêu: 100% các loại kế hoạch sử dụng, bố trí nhân sự; thực hiện 02 lần/năm học.

* Đối tượng kiểm tra: là Hiệu trưởng và hồ sơ quản lý của hiệu trưởng về tài chính nhân sự và các bộ phận liên quan; lãnh đạo nhà trường; hồ sơ viên chức, các quyết định tổ chức và quyết định phân công; Hội đồng tuyển sinh và hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, các bộ phận văn thư hồ sơ chuyển trường và các hồ sơ qui định khác

1.2.Kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật

* Nội dung kiểm tra:

- Phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng;

- Bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sân chơi, bãi tập, khu vệ sinh;

-An toàn phòng chống cáy nổ, cảnh quan sư phạm nhà trường;

- Ngân sách cho hoạt động giáo dục…

* Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo phụ trách CSVC hồ sơ quản lý CSVC, hoạt động của y tế, bảo vệ trường học…

1.3. Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

* Nội dung kiểm tra:

- Xây dựng và triển khai các loại kế hoạch của nhà trường,

-Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, số lượng HS từng lớp, khối lớp và toàn trường; tỉ lệ học sinh bỏ học lưu ban

- Thực hiện quy chế tuyển sinh; hiệu quả đào tạo nhà trường

- Công tác thu chi tài chính

* Chỉ tiêu: 02 lần/học kì

* Đối tượng kiểm tra: Hội đồng tuyển sinh với các nội dung; hồ sơ lưu của Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, GVCN, GVBM; hồ quản lý học sinh chuyển trường và các hồ sơ qui định khác các loại kế hoạch và hồ sơ liên quan.

1.4. Hoạt động và chất lượng giảng dạy và học tập các bộ môn văn hoá

* Nội dung kiểm tra

- Thực hiện chương trình nội dung, kế hoạch giáo dục các bộ môn văn hóa.

- Chất lượng giảng dạy của giáo viên qua việc dự giờ thăm lớp, phong trào đổi mới phương pháp dạy học, việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học và tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên;

- Kết quả học tập của học sinh: Việc cho điểm bài kiểm tra, điểm tổng kết học kỳ và tổng kết cả năm, kết quả học sinh lên lớp, lưu ban, thi học sinh giỏi…

* Chỉ tiêu: 02 lần/học kì

* Đối tượng kiểm tra: Lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phân liên quan; hồ sơ và hoạt động tổ chuyên môn hồ sơ của giáo viên.

1.5. Thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh: công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp công tác Đoàn đội, hoạt động xã hội.

* Nội dung kiểm tra:

- Thực hiện chương trình, nội dung giáo dục đạo đức, kế hoạch giáo dục đạo đức trong và ngoài giờ lên lớp.

- Hoạt động các các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm.

- Việc kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức học sinh

- Kết quả giáo dục đạo đức cho học sinh.

* Đối tượng kiểm tralà lãnh đạo nhà trường; giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn các doàn thể và các bộ phận liên quan, các kế hoạch ngoại khóa.

1.6. Công tác quản lý của Hiệu trưởng

* Nội dung kiểm tra:

+Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch: Quản lý, bố trí, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại…đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện qui chế dân chủ, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác kiểm tra của hiệu trưởng theo qui định.

+ Tổ chức các hoạt động xã hội; quản lý tài chính; công tác tham mưu; phối hợp và công tác xã hội giáo dục; thực hiện công khai tài chính…

* Đối tượng kiểm tra là Hiệu trưởng; hồ sơ quản lý của Hiệu trưởng, của văn thư, kế toán thủ quỹ và các bộ phận liên quan.

2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên:

* Mục đích: Chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của giáo viên trong giảng dạy tạo động lực để giáo viên phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và tự học, để  tăng cường hoạt động tự kiểm tra, tự bồi dưỡng một cách thiết thực và bổ ích.

* Chỉ tiêu:

- Số lượng: 30% GV (21 giáo viên- có DS kèm theo)

- Kiểm tra chuyên đề: 50% (38 GV; gồm 06 GV Toán; 06 GV Ngữ văn; 06 GV  T.Anh; 03 GV Vật lý; 02 GV Hoá; 03 GV Sinh học; 02 GV Lịch sử; 01 GV Địa; 02 GV Thể dục; 01 GV GDQP; 01 GV Tin học; 01 GV GDCD; 01 GVCN.

* Đối tượng kiểm tra: GV trong diện, GV trong diện kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề năm học 2021 - 2022.

* Biện pháp: Huy động cán bộ quản lý kiểm tra; Ban thanh tra nhân dân;  tổ trưởng CM; giáo viên cốt cán tham gia kiểm tra(trong Ban KTNB); Bí thư Đoàn thanh niên cùng tham gia kiểm tra. Những giáo viên cùng bộ môn không có giờ tại thời điểm thực hiện kiểm tra đều phải tham gia dự giờ.

* Nội dung kiểm tra:

2.1. Kiểm tra toàn diện:

- Kiểm tra về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc chấp hành pháp luật nhà nước; chấp hành quy chế của ngành, nội quy cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới, việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; quy chế coi, chấm thi; hồ sơ chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học, nội dung dạy học; thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; việc sử dụng thí nghiệm,đồ dùng dạy học.

- Việc tham gia sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên, phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

- Việc giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ kết quả khảo sát. Đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên qua các lớp giảng dạy so với chất lượng chung của khối lớp trong năm học.

- Đánh giá việc hoàn thành các nhiệm vụ khác và khả năng phát triển nghề nghiệp của giáo viên: công tác chủ nhiệm và các công tác kiêm nhiệm khác.

- Trong kiểm tra cần chú trọng đến chất lượng; chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; không chạy theo thành tích, tránh tình trạng nương nhẹ bao che khuyết điểm, không chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục.

2.2. Kiểm tra chuyên đề giáo viên:

- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ sư phạm.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy(Tổ Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, nhóm Sinh).

- Kiểm tra việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, BDTX.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án, việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (5 tổ chuyên môn).

+ Việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm (tổ Toán, tổ Văn, nhóm tiếng Anh).

+ Việc sử dụng thiết bị dạy học( Tổ Tự nhiên, tổ Xã hội).

+ Việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá (tổ Toán, tổ Văn, nhóm tiếng Anh, tổ Xã hội).

3.Kiểm tra hoạt động của tổ nhóm chuyên môn, các bộ phận

3.1. Kiểm tra hoạt động của tổ nhóm chuyên môn

* Mục đích:Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tổ nhóm CM theo Điều lệ trường học; tìm ra những điểm mạnh, yếu của từng tổ, nhóm để nhân rộng, chia sẻ kinh nghiệm và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

* Chỉ tiêu: Kiểm tra 100% các tổ nhóm CM được kiểm tra

* Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, cấp sách giáo khoa, sử dụng trang thiết bị dạy học; Việc thực hiện chương trình của giáo viên và tuyên truyền giáo dục đến cha mẹ học sinh.

+ Tổ (nhóm) chuyên môn xây dựng và soạn giảng giáo án theo chủ đề.

+ Tập trung dự giờ rút kinh nghiệm để giúp giáo viên nắm vững chương trình, sách giáo khoa, đặc biệt là yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh (cả trong dạy lý thuyết và thực hành, thí nghiệm). Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nhằm phát hiện và đề ra các biện pháp giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chương trình.

+ Kiểm tra chất lượng dạy học của tổ, nhóm chuyên môn, việc sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn, việc thực hiện các qui định về chuyên môn nghiệp vụ, phát triển đội ngũ, công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng…

+ Kiểm tra đánh giá công tác quản lý dạy bù, dạy thay, chấm trả bài, dự giờ,sử dụng thiết bị, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng và tự làm đồ dùng dạy học, tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thoát, lãng phí. Kiểm tra việc chỉ đạo phong trào học tập của học sinh: phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động ngoại khóa, thực hành.

* Biện pháp: Sử dụng đội ngũ tổ trưởng, nhóm trưởng CM, giáo viên cốt cán tham gia kiểm tra(trong Ban KTNB); các bộ phận liên quan (Văn phòng; thủ quỹ, thiết bị đồ dùng dạy học, thư viện).

3.2. Kiểm tra hoạt động của văn thư, hành chính: 

*Nội dung kiểm tra:

a) Kiểm tra hoạt động văn phòng

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động, việc thực hiện kế hoạch, hồ sơ, sổ sách liên quan.

- Việc thực hiện các qui định về công tác văn thư, hành chính: quản lý văn bản đi đến, lưu trữ, cập nhật thông tin, soạn thảo văn bản; hệ thống hồ sơ sổ sách liên quan (sổ đăng bộ, sổ gọi tên ghi điểm, học bạ, sổ quản lý cấp phát bằng, sổ theo dõi công văn đi đến…)

- Kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính

- Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Kiểm tra việc xây dựng hồ sơ tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư kiếu nại, tố cáo.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện Luật PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của nhà trường, việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Kiểm tra tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên văn phòng.

b) Kiểm tra tài chính, tài sản và công tác kế toán

- Kế hoạch xây dựng tạo nguồn ngân sách của trường học: các khoản thu-chi ngân sách, thu chi khác tại đơn vị;

-Việc quản lý và sử dụng các khoản vốn bằng tiền mặt: việc thực hiện quyết toán thu chi tài chính;

- Việc quản lý và sử dụng tài sản cố định;

- Công tác kế toán (chấp hành chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính)

c) Kiểm tra hoạt động của các bộ phận (thư viện, y tế)

- Việc xây dựng kế hoạch hoạt động, việc thực hiện kế hoạch, hồ sơ sổ sách liên quan.

- Vệ sinh học đường, an toàn trong trường học.

* Chỉ tiêu: 02 lần/ năm học

* Đối tượng kiểm tra: cán bộ y tế; bảo vệ nhà trường.

* Biện pháp: Huy động cán bộ quản lý kiểm tra; Ban thanh tra nhân dân;  tổ trưởng CM; khối trưởng chủ nhiệm; y tế.

4. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh

* Mục đích:  Kiểm tra việc tổ chức các hoạt động học tập và rèn luyện cho học sinh. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học tâp, ý thức rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật của học sinh

* Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra việc tổ chức lớp học, nhiệm vụ của học sinh được qui định theo điều lệ trường học cấp THPT.

+ Kiểm tra việc thực hiện nội qui, qui định của trường lớp và các tổ chức trong nhà trường.

+ Kiểm tra việc tự rèn luyện của học sinh thông qua các hoạt động tập thể, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động của Đoàn

* Chỉ tiêu: 100% các lớp được kiểm tra, tiến hành 2 lần/năm học

*Đối tượng kiểm tra: Lãnh đạo nhà trường, GVCN lớp, hồ sơ GVCN, Ban chấp hành đoàn trường và các hồ sơ liên quan.

* Biện pháp: Huy động đội ngũ cán bộ Đoàn, tham vấn học đường, GVCN lớp.

5. Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học:

* Mục đích: Kiểm tra công tác tiếp công dân; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố các của công dân, việc thực hiện chỉ thị 10/TTCP về giảng dạy lồng ghép, tích hợp PCTN trong môn GDCD

* Nội dung kiểm tra

+ Công tác tiếp dân giải quyết KNTC, việc xây dựng hồ sơ tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư KNTC....

+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện Luật PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của nhà trường, việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

+ Kiểm tra việc thực hiện chính sách, qui chế dân chủ, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác kiểm tra của Hiệu trưởng theo qui đinh.

* Chỉ tiêu: 100% các khiếu nại tố cáo được giải quyết

* Đối tượng kiểm tra: Quá trình triển khai của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ liên quan và thực tế hoạt động của nhà trường

* Biện pháp: Ban thanh tra nhân dân, CBGV-NV nhà trường

6. Kiểm tra các chuyên đề khác

* Mục đích: Rà soát việc xây dựng kế hoạch và thực tế hoạt độngcủa nhà trường về các lĩnh vực tài chính, chất lượng giáo dục, hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường nhằm phát hiện và điều chỉnh các sai sót trong quá trình thực hiện các qui định

* Nội dung kiểm tra 

a. Kiểm tra việc thực hiện “3 công khai”

Kiểm tra việc thực hiện công khai theo thông tư 36/2017/TT- BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân cụ thể:

+Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

+ Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục.

+ Công khai thu chi tài chính

b. Kiểm tra thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán;

c. Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm;

d. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động;

* Đối tượng kiểm tra: Ban giám hiệu, văn thư, kế toán, thủ quỹ nhà trường,hồ sơ tài chính, dạy thêm học thêm, hồ sơ phân công nhiệm vụ của CBGV nhà trường.

* Biện pháp:  Huy động cán bộ quản lý của nhà trường, Ban thanh tra nhân dân

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hìnhthức kiểm tra

- Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch.

- Kiểm tra đột xuất, báo trước hoặc không báo trước.  

2. Biện pháp

- Ban hành các quyết định về kiểm tra (Quyết định thành lập Ban KTNB; Quyết định kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra chuyên đề...)

 - Ban Kiểm tra nội bộ và các tổ trưởng, phó tổ trưởng CM  và các bộ phận có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, họp giao ban trao đổi, rút kinh nghiệm, thông báo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra.

- Hướng dẫn, động viên, giúp các lực lượng kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

- Thực hiện đánh giá, tư vấn, thúc đẩy các hoạt động của nhà trường.

- Kết quả xếp loại kiểm tra là cơ sở việc đánh giá xếp loại công chức viên chức và đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp .

3. Trách nhiệm thực hiện

 Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ.

Các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra khách quan, trung thực và trên tinh thần xây dựng nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ năm học.

 Cán bộ giáo viên, nhân viên của bộ phận được kiểm tra hợp tác, trao đổi rút kinh nghiệm và hoàn thiện các nội dung còn thiếu sót.

Toàn bộ mọi hoạt độngKTNB của đơn vị phải được lập thành hồ sơ và lưu trữ; Hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học gồm:

- Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học.

- Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong ban KTNB.

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

- Các hồ sơ kiểm tra theo đợt KTNB (Quyết định kiểm tra (nếu có), đề cươngkiểm tra, các biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, giải pháp sau kiểm tra phải báo cáo Hiệu trưởng ngay sau khi kết thúc đợt kiểm tra).

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Hồ sơ KTNB được lưutrữ đầy đủ tại Ban kiểm tra nội bộ trường học.

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác KTNB phải được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường;

- Chế độ báo cáo:

- Các tiểu ban báo cáo Trưởng ban ngay sau kỳ kiểm tra, chậm nhất sau 02 ngày

- Trường gửi báo cáo về Thanh tra Sở: Báo cáo sơ kết gửi trước ngày 15/01/2022, Báo cáo tổng kết gửi trước ngày 15/6/2022.

* Ban KTNB:

- Xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc và tổ chức thực hiện

- Tổ chức rút kinh nghiệm từng học kỳ.

- Thành lập các ban kiểm tra, dùng kết quả cho đánh giá xếp loại

- Thông báo kết quả, các số liệu và kết luận của việc kiểm tra.

* Ban chấp hành công đoàn

- Vận động cán bộ CB-GV-NV thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

- Chỉ đạo Ban TTND giám sát các hoạt động và tham gia các ban kiểm tra.

* Ban thanh tra

- Tăng cường vai trò giám sát

- Tham gia các ban kiểm tra do Hiệu trưởng ra quyết định

- Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban thanh tra

* Các tổ nhóm trưởng chuyên môn và tổ văn phòng

- Tham gia việc kiểm tra hoạt động sư phạm, nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên và kiểm tra việc thực hiện tiến độ chương trình .

 - Tham gia kiểm tra nghiệp vụ nhân viên văn phòng, thực hiện quy định giờ làm việc, an ninh, an toàn trong nhà trường.

- Đánh giá nhận xét, xếp loại Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, cán bộ giáo viên, nhân viên sau mỗi học kỳ. Xếp loại chuẩn nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Công tác KTNB là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của nhà trường, đề nghị các Tổ nhóm, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, liên hệ về Ban kiểm tra nội bộ nhà trường để phối hợp giải quyết.

VI. LỊCH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KIỂM TRA

THỰC HIỆN

9/2021

Thành lập Ban KTNB và lên Kế hoạch KTBN

Liên tịch mở rộng

Ban Giám hiệu

10/2021

- Kiểm tra hồ sơ GVCNKiểm tra hồ sơ Tổ chuyên môn

- Kiểm tra hoạtđộng sư phạm của giáo viên

- Kiểm tra các khoản thu đầu năm

- Giáo viên

- Kế toán, Thủ quỹ

- Phó Hiệu trưởng, TTCM

- Ban Kiểm tra nội bộ

- Ban đại diện CMHS

11/2021

- Kiểm tra chuyên đề: chấm trả bài cho học sinh (trên nền tảng dạy học trực tuyến)

- Kiểm tra công tác dạy tăng cường, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy đại trà, phụ đạo học sinh yếu kém.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

- Giáo viên

- TTCM

- Văn phòng

- Ban Giám hiệu

- Thanh tra

- Ban KTNB

12/2021

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp

- Kiểm tra quản lý tài sản, tài chính, trang thiết bị nhà trường

- GVCN

- Tài vụ

-Thiết bị- Thí nghiệm

- Ban Giám hiệu

- Ban KTNB

01/2022

- Kiểm tra về đánh giá xếp loại học sinh, việc thực hiện chương trình

- Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

- GVCN, GVBM

- BCH Công đoàn

- Ban Giám hiệu, Tài vụ

- Văn phòng

- Công đoàn

- Ban KTNB

02/2022

- Kiểm tra việc quản lý lưu giữ các công văn, hồ sơ, văn bản chỉ đạo của nhà trường

- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên

- Văn thư

- Thư viện

- Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn

- Văn phòng

- Ban KTNB

03/2022

- Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn, hồ sơ tổ chuyên môn, việc thực hiện nội dung chương trình

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về hồ sơ chuyên môn

- TTCM

- GVBM

- Hiệu trưởng

- Thanh tra

- Ban KTNB

04/2022

- Kiểm tra hồ sơ thi đua

- Kiểm tra hồ sơ công tác chủ nhiệm

- Kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ

- TTCM, GVBM

-Văn phòng

-BGH, CTCĐ

- Ban KTNB

- Văn phòng

05/2022

- Kiểm tra việc thực hiện quy định, quy chế chuyên môn: chương trình các môn học, đánh giá, xếp loại học sinh

- Kiểm tra công tác thu hồi sách, tài liệu thư viện.

- Kiểm tra tài chính cuối năm.

- Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

- GVBM

- CB, GV, NV

- BGH

- CTCĐ, Thanh tra

- TTCM

 

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Các Phó HT;

- Các tổ trưởng; để t/h

- Các thành viên Ban KTNB;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Đặng Thị Yến


TIN TỨC MỚI NHẤT
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1193
  • Trong tuần: 6 186
  • Tất cả: 581229